Bahria ICON KarachiPakistan

Completed:2016
Developer:Bahria Town Development
Architect:ASA

66 Storey development , the tallest development regionally